Zwaveldioxide is een zuur, verontreinigend gas dat een rol speelt in de verzuring van het milieu. Eens vrijgekomen in de lucht vormt SO2 bij aanraking met water zwavelzuur (H2SO4) dat mee aan de basis ligt van het fenomeen van zure regen. De verzurende stoffen ontregelen de samenstelling van lucht, van het oppervlaktewater en van de bodem. De aantasting van de bodem is schadelijk voor planten en begroeiing. Verzuring van het oppervlaktewater kan sterfte van bepaalde soorten tot gevolg hebben en schade toebrengen aan de voedselketen in zoet en zout water. Zo krijgen ook de ecosystemen onder de gevolgen van verzurende stoffen te lijden. Zure regen tast bepaalde bouwmaterialen aan en leidt op die manier tot een aftakeling van ons architecturaal en cultureel erfgoed.

De uitstoot van zwaveldioxide ligt ook aan de basis van de vorming van toxische mist, beter gekend als smog. SO2 gaat zich binden aan zwevende deeltjes die een affiniteit met water vertonen. Hierdoor ontstaan er vloeistofdruppeltjes waarin het irriterend gas (SO2 bijvoorbeeld) vastzit. Een dun waterafstotend laagje rond deze druppeltjes verhindert dat ze verdampen. Samen vormen die druppeltjes een nevel die aan de basis ligt van smog.

Gevolgen voor de gezondheid van de mens

Zwaveldioxide is een irriterend gas dat in synergie handelt met andere stoffen, zoals zwevende deeltjes. Bij hoge concentraties kan zwaveldioxide ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid. SO2 wijzigt de longfunctie bij kinderen en veroorzaakt ademhalingsproblemen bij volwassenen (hoest, aandoeningen van de luchtwegen, bronchitis…). De effecten zijn extra uitgesproken bij gevoelige personen zoals astmapatiënten en rokers.

Herhaalde blootstelling gedurende korte tijd aan hoge concentraties (250 µg/m³) gecombineerd met een permanente blootstelling aan lagere waarden verhoogt het risico van chronische bronchitis, vooral bij rokers en gevoelige personen. Hoge concentraties zijn hinderlijk voor personen die lijden aan chronische aandoeningen van de luchtwegen. De Gezondheidsfiches (zie referenties aan het einde van het document) gaan uitvoeriger hierop in.

Herkomst van de verontreinigende stof

De SO2 in de atmosfeer is afkomstig van de verbranding van fossiele zwavelhoudende grondstoffen zoals steenkool en vloeibare petroleumproducten (aardgas wordt vóór transport en distributie ontzwaveld). Ook een aantal industriële procedés stoten SO2 uit, weliswaar in mindere mate: het vermelden waard zijn de productie van zwavelzuur en fosforzuur, maar ook de papierproductie, afvalhout en afvalverbranding.

Share This